سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نازلی صبا – کارشناس بخش یونسفر، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
سرمد قادر – استادیار گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی و استفاده از تغییرات انحراف فرکانس بحرانی لایه F 2 به عنوان یک پیش نشانگر زمانی برای زمین لرزه ۲۸ خردادماه سال ۱۳۸۶ که دربخش کهک واقع در جنوب شهر قم رخ داد، می پردازد . تفاوت میان بی هنجاری های مشاهده شده در انحراف فرکانس بحرانی ناشی از زلزله با روزهای آرام و روزهای همراه با توفان ژئومغناطیسی تشریح می شود . نتایج نشان می دهند که در روزهای آرام فاز منفی و در روزهای همراه با توفان ژئومغ ناطیسی فاز مثبت غالب است، در صورتی که در دو روز قبل از زلزله و روز وقوع آن بی هنجاری ها از الگوی متفاوتی پیروی کرده و در آن ها هم فاز منفی و هم فاز مثبت مشاهده می شود . نتایج به دست آمده نشان می دهند که از داده های سونداژ قائم یونسفری می توان به عنوان یک پی ش نشانگر زمانی زلزله استفاده نمود .