سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنگره چالشهای کود در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه نصرت پور – کارشناس ارشد خاک شناسی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلام
اصغر نظیفی – کارشناس ارشد آموزش مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی استان اردبیل
شکور نصرت پور – کارشناس ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل

چکیده:

استفاده از کودهای شیمیایی برای ارتقای سطح حاصلخیزی خاک از حدود پنجاه سال پیش در ایران آغاز و از آن زمان به طور روز افزون گسترش یافته، اما ارائه توصیه های کودی در ایران کمتر بر اساس ارزیابی وضعیت حاصلخیزی خاک بوده است. نداشتن نقشه منابع و استعداد خاکهای زراعی از اشکالات توصیه کودی برمبنای آزمون خاک است.این طرح به منظور نیل به اهدافی همچون تخمین وضعیت فسفر در خاک های منطقه مراغه جهت بهینه کردن مصرف این عنصر غذائی وتسهیل در بهینه کردن مدیریت حاصلخیزی خاک اجرا شد. اساس این طرح استفاده از تکنی کهای زمین آمار در محیطGIS میباشد.ابتدا منطقه مورد مطالعه روی نقشه 1:50000 رقومی مشخص سپس با ابعاد 2×2 کیلومتر شبکه بندی و موقعیت نقاط نمونه برداری به دستگاه موقعیت یاب جهانی منتقل گردید تا در امر ناوبری مورد استفاده قرار گیرد. سپس نمونه مرکب خاک از عمق 30-0 سانتی متری مزارع این شهرستان تهیه و به آزمایشگاه منتقل گردید و فسفر قابل جذب خاک به روش اولسن اندازه گیری شد در مرحله بعد با بررسی های آماری نرمال بودن توزیع داده ها تست گردید، سپس با به کارگیری نرم افزار Gs+9 بررس یهای زمین آماری وتهیه نیم پراش نگار انجام شد و مناسبترین مدل تئوری به داده های تجربی برازش داده شد. با تعیین پارامترهای نیم پراش نگار مدل کریجینگ معمولی جهت تخمین مقادیر فسفر نقاط مجهول استفاده شد و نقشه پهنه بندی فسفردر محیط نرم افزارGs+9 براساس استانداردهای موسسه تحقیقات خاک و آب کشور تهیه گردید