سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه قمشیون – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
ارش ملکیان – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، بیشترین توجه به یافتن سفرههای آب زیرزمینی مناسب جهت تأمین آب مورد نیاز شرب و کشاورزی معطوف گردیده است و این در حالی است که کمتر به حفظ کیفی آبخوانها توجه میشود. در این پژوهش تغییرات دو ویژگی کلر و سدیم آبهای زیرزمینی دشت سمنان در طول دوره آماری مورد مطالعه (از سال ابی 79-78 تا 89-88 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از اطلاعات مربوط به ۳۰ چاه انتخابی در دشتسمنان استفاده شد و از روشIDWبا توانهای ۱ تا ۵ و دو روش زمین آماری (کریجینگ و کوکریجینگ) در نرم افزارArcGISاستفاده شد. به منظور انتخاب مدل مناسب از مقدارRMSEکمتر و استحکام ساختار فضایی قویتر استفاده شد. سپس با استفاده از روش اعتبار سنجی حذفی و استفاده ازMAEکمتر، مناسبترین روش میانیابی انتخاب شد و در نهایت بر اساس بهترین روش میانیابی اقدام به تهیه نقشههای مورد نظر گردید. با مقایسه این نقشهها در طول دوره آماری و همچنین با توجه به نقشه رودخانهها، تأثیر این رودها بر کیفیت آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفت. که نتایج نشان دهنده تأثیر منفی این رودها بر کیفیت آب چاهها به دلیل کیفیت نامناسب و تغذیه چاههای اطراف می-باشد.