سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل ابونوری – استاد اقتصادسنجی و آماراجتماعی، بخش اقتصاد دانشگاه سمنان
حسن لاجوردی – دانشجوی دکتری اقتصاد

چکیده:

برق یکی از فراگیر ترین خدمات دولتی در اقتصاد هرکشور میباشد. درنتیجه ، اجری سیاست هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر پیامدها ی اقتصادی واجتماعی ، بر بخش های مختلف از جمله صنعت برق تأثیر گذار است.بنابراین، دست اندرکاران صنعت برق علاقمند هستند تا پیامدهای این سیاست کلان را از دیدگاه مردم مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. یکی از شیوه های کسب نظرات در حوزه اجتماعی و اقتصادی نظرسنجی است.هدف اساسی در مقاله حاضر مطالعه نگرش مشترکین نسبت به پیامدهای اجتماعی-اقتصادی هدفمندکردن یارانه های برق در سطح استان تهران بوده است. برای اینمنظور نمونه ای با حجم 1000 از مشترکین خانگیسرپرست خانوار، یکبار در سال 1389 (پیش از اجرای هدفمندسازی) و یکبار در سال 1391 (پس از هدفمند سازی) بصورت تصادفی انتخاب شده است. ابزار پژوهش شامل یک پرسشنامه نگرش سنج با 90 ماده و شش مقوله بر پایه مقیاس لیکرت با درجات 0 تا 3 بوده است