سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فریدون ضحاکی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

در کلیه سازه های تولید شده توسط یکی از روشهای جوشکاری ذوبی، تشهای پسماند و عیوب ایجاد شده در طی فرآیندجوشکاری تاثیر زیادی بر روی استحکام جوش و چقرمگی شکست آن خواهند داشت. برای شبیه سازی فرایند جوشکاری پرتو لیزر از مدل المان محدود سه بعدی استفاده شده و در محیط نرم افزارABAQUSمدلسازی شد. هدف از این کار مطالعه پاسخ تحلیل حرارتی- مکانیکی ورقهای نازک ساخته شده از آلیاژ آلومینیم۶۰۵۶T4 بوده که در ساخت بدنه هواپیما با جوشکاری پرتو لیزر تحت شرایط مرزی و بارگذاری پیچیده استفاده می شود. شار حرارتی بصورت ترکیبی از منبع دایره ای با توزیع گوسین با مرکز واقع بر روی سطح بالای قطعه کار و منبع خطی در امتداد ضخامت قطعه کار از طریق نوشتن سابروتین اعمال شد. جوشکاری بصورت تک پاسه با پرتو لیزر روی ورقهای مختلفی بصورت تجربی اجرا شد. ابتدا نتایج حاصل از تحلیل حرارتی در نقاط مختلف اندازه گیری و در نهایت تنشهای پسماند بررسی شد. برای ارزیابی صحت مدل شبیه سازی شده، نتایج بدست آمده با نتایج تجربی مقایسه شد. مقایسه نتایج تطابق خوبی را بین روش عملی و شبیه سازی شده نشان می دهد.