سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

یوسف صفوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رضا امینی –

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات تنش کم آبی برخصوصیات جوانه زنی درگونه Agropyron desertorum انجام گرفت تعداد ۱۰نمونه از گونه Agropyron desertorum بصورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح پایه کاملا تصادفی درسه تکرار درشرایط ژرمیناتور انجام شد سطوح خشکی شامل صفر، ۰/۹ ، ۰/۶ ، ۰/۳-و۱/۲- مگاپاسکال بودند که به وسیله محلول پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ ایجاد شده بودند صفات مورد اندازه گیری درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی طول ریشه چه طول ساقچه نسبت ریشه چه به ساقه چه طول گیاهچه شاخص بنیه بذر وزن ترگیاهچه وزن خشک گیهچه و وزن خشک به ترگیاهچه و سطح برگ بودند نتایج نشان داد که اختلاف بین تیمارهای خشکی ژنوتیپ ها و اثرات متقابل ژنوتیپ درخشکی دراکثر صفات فوق از لحاظ آماری معنی دار بود نتایج نشان داد که تیمارها مختلف اعمال تنش خشکی اثرات قابل توجهی بردرصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی تعداد ریشه چه و طول ساقه چه داشت.