سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هوشنگ رحمتی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور قصرشیرین،
محسن فرشادفر – رئیس دانشگاه پیام نور کرمانشاه و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و
فرزاد مرادی – کارشناس آزمایشگاه کشاورزی و هیات علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه
مصطفی امجدیان – کارشناس آزمایشگاه کشاورزی و هیات علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های ارقام Agropyron trichophorum آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در بهار سال 1389 در دانشگاه پیام نور کرمانشاه انجامشد. فاکتور های آزمایشی شامل 13 ژنوتیپ با پتانسیل های اسمزی ( 0، 4/ 0-، 6/ 0- و 8/ 0- بار ) بود. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف اعمال تنش خشکی( پلی اتیلن گلیکول 6000 ) اثرات قابل توجهی بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، تعداد ریشه چه، طول ریشه چه و طول ساقه چه دارد. با افزایش میزان تنش، در صد جوانه زنی به طور معنی داری کاهش یافت بطوریکه از 92 درصد در شاهد( 0 بار) به 54 درصد در تنش 0.8 – بار رسید. ژنوتیپ های 9 و 13 بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی را داشتند. ژنوتیپ 4 از لحاظ تعداد ریشه چه و طول ریشه چه برتر از سایر ژنوتیپ ها بود. ژنوتیپ های 9 و 5 به ترتیپ دارای بیشترین و کمترین میزان شاخص استرس جوانه زنی بودند. بیشترینمیران ضریب همبستگی بین درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی مشاهده شد. شاخص استرس جوانه زنی با اکثر صفات همبستگی مثبت نشان داد. بر اساس این نتایج مشخص شد که با افزایش سطح تنش، جوانه زنی و صفات مربوط به رشد گیاهچه بطور معنی داری کاهش پیدا کرد