سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا امینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نوراله عبدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

گونه Agropyron desertorum ازلحاظ تولید علوفه سبز و خشک دارای ارزش فراوانی می باشد به دلیل تولید بالا و قابلیت پذیرش عالی توسط دام ارزش خاصی برای اوایل فصل جهت چرای دام دارند تحقیق حاضر برای بررسی اثرشوری دردو مرحله جوانه زنی و رشد رویشی گیاهچه درشرایط استاندارد جوانه زنی انجام گرفت از تیمارهای شاهد ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار کلرید سدیم درقالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار استفاده شد صفات درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر محاسبه و طول ساقهچه و ریشه چه نسبت طول ریشه چه به ساقه چه و وزن خشک گیاهچه اندازه گیری شد نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درمورد کلیه صفات اثرشوری درسطح احتمال ۱درصد معنی دار بود اثر ژنوتیپ و اثرمتقابل ژنوتیپ درشوری نیز برای کلیه صفات به جز نسبت طول ریشه چه به ساقه چه درسطح یک درصد معنی دار گردید. نتایج مقایسات میانگین اثرات شوری نشان داد که با افزایش شوری درصد جوانه زنی طول ساقه چه طول ریشه چه و وزن خشک گیاهچه کاهش و نسبت های طول ریشه چه به ساقه چه و وزن خشک به وزن تر افزایش پیدا کرد.