سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راضیه تقوی زاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
حسن نظریان – استادیار مرکزی آموزش عالی امام خمینی ره

چکیده:

بخش عمده مناطق ایران دراقلیم خشک قرار دارند اقالیم نیمه خشک با اندک تغییر ساختاری امکان تبدیل به اقالیم خشک را دارند شناخت و حفظ گیاهان و جانوران مناطقی که از جنین اقالیمی برخوردارند می تواندنقش مثبتی درثبات اقلیم مورد نظر داشته باشد حوزه آبخیز طرود با مساحت تقریبی ۸۷۳۲ هکتار به طول جغرافیایی ۵۲درجه و ۴۳ درجه الی ۵۳درجه و ۶دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۵درجه و ۴۶دقیقه الی ۳۵درجه و ۵۱درجه شمالی دراستان تهران و شمال شرقی فیروزکوه واقع است منطقه مورد مطالعه با مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ به روش گیاگانی – چهره شناختی مورد ارزیابی قرارگرفت ابتدا گونه های گیاهی منطقه جمع آوری و پرس شدند شناسایی گیاهان با استفاده از کلیدهای معتبر از جمله فلوراایرانیکا انجام شد سپس برداشت های گیاگانی درقطعات نمونه برداری درهریک از واحدهای رویشی تفکیک شده از روی عکسهای هوایی انجام گرفت برای آنالیز هرواحدگیاهی از روش براون – بلانکه استفاده شد مطالعه چهره شناختی منطقه براساس روش کوچلر انجام گرفت و برای هریک از جوامع گیاهی یک فرمول چهره شناختی تهیه گردید نمودار آمبروترمیک رسم شد و اقلیم منطقه تعیین شد