سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدیه پارسائیان – دانشجوی دکتری اصلاح نباتات
قدرت الله سعیدی – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
آقافخر میرلوحی – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ارزیابی تنوع ژنتیکی در گونه های زراعی عمدتا جهت انتخاب والدین برای شروع پروژه های اصلاحی مورد توجه است. این پژوهش به منظور بررسی تنوع 19 لاین کنجد انتخاب شده از نواحی اقلیمی مختلف ایران به همراه 5 لاین خارجی با استفاده از صفات زراعی با هدف معرفی بهترین لاین ها جهت افزایش عملکرد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط مزرعه به اجرا درآمد. تنوع معنی داری بین ژنوتیپ ها از نظر کلیه صفات ارزیابی شده وجود داشت. نتایج تجزیه خوشه ای حاکی از گروهبندی ژنوتیپ ها بر اساس شباهت های زراعی شان در 5 گروه متمایز بود. بزرگتر بودن فواصل بین گروهی نسبت به فواصل درون گروهی بیانگر بیشتر بودن تنوع بین ژنوتیپ های گروه های مختلف است. در برنامه های به نژادی کنجد به لحاظ کاربردی، نه تنها تنوع بیشتر بلکه حداکثر تولید هم باید مدنظر قرار بگیرد. در این راستا به نظر می رسد تلاقی بین لاین های کنجد گروه های 5 و 3 می تواند در انتخاب هیبرید های با عملکرد بالا موثر واقع گردد.