سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پوراندخت گلکار – دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ارزانی – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالمجید رضایی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
زهرا یارعلی – کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد نجف آباد، اصفهان

چکیده:

نظام دفاعی آنتیاکسیدانها که به صورت فعالیت های آنزیمی و غیرآنزیمی میباشد, در مقابله با تنش اکسیداتیو که با رادیکال های آزاد و سایر گونه های فعال اکسیژن ایجاد میشود، حائز اهمیت است. در این تحقیق، محتوای آنتیاکسیدانهای برگی و محتوای کلروفیل بیست ژنوتیپ گلرنگ که شامل هشت والد و 12 هیبرید F1 حاصل از تلاقیهای متقابل در چهار والد بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتهاست. محتوای پنج آنتیاکسیدان برگی شامل آسکوربات پراکسیداز (APX)، گلوتاتیون ردوکتاز (GR)، سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)، لیپید پراکسیداز (LP)، و کاروتنوئید، همچنین محتوای کلروفیل ،(a, b, a+b) اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس تنوع معنیداری را بین ژنوتیپ ها برای تمام صفات APX و GR در همه ژنوتیپها بود. در بیشتر هیبریدهای F1 فعالیت آنتیاکسیدانها و محتوای کلروفیل به ترتیب بالاتر و در سطح متوسط نسبت به والدین قرار داشت. تفاوت معنیداری نیز در تلاقیهای متقابل از نظر سطح آنتیاکسیدانها به جز GR مشاهده شد. این نتیجه میتواند بیانگر وجود اثرات سیتوپلاسمی معنیداری بر فعالیت آنتیاکسیدانهای برگی گلرنگ باشد. اما از نظر محتوای کلروفیل تفاوت تلاقیهای متقابل به جز در تلاقی K21´22-191 از نظر آماری معنیدار نبود.