سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکبر صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
خداداد مصطفوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سیدعلی پیغمبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی برخی از صفات کمی و مورفولوژیک ده رقم جو در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط نرمال و تنش خشکی در سال زراعی 1389 – 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات عملکرد دانه در کرت، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، طول سنبله، وزن سنبله، طول ریشک، وزن هزار دانه، قطر ساقه، طول بذر، قطر بذر، طول پدانکل، روز تا ظهور سنبله و روز تا رسیدن فیزیولوژیک مورد اندازه گیری قرار گرفت. در تجزیه واریانس در هر دو شرایط تفاوت بین ارقام برای بیشتر صفات معنی دار بود. در شرایط تنش خشکی بیشترین عملکرد مربوط به رقم استرین و در شرایط نرمال مربوط به رقم گرگان بود. در شرایط نرمال همبستگی بین عملکرد دانه با طول ریشک، قطر ساقه، طول بذر و قطر بذر و در شرایط تنش همبستگی بین عملکرد دانه با طول ریشک و وزن هزار دانه مثبت و معن یدار بود. در تجزیه به مولفه های اصلی مقادیر ویژه مولفه های 1 تا 4 بیشتر از یک بودند و 80 درصد از کل واریانس متغیرها را توجیه نمودند. در تجزیه به عاملها فاکتور اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب 24 ، 21 ، 15 و 12 درصد از واریانس داد هها را توضیح دادند.