سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مراد چشمه نور – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
علی اشرف جعفری – دانشیارموسسه تحقیقات جنگ لها و مراتع کشور
پروین صالحی – استادیارموسسه تحقیقات جنگ لها و مراتع کشور

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد، صفات مورفولوژیکی و خصوصیات جوانه زنی بذر در گونه Elymus hispidus ، تعداد 10 جمعیت از زیرگونه Agropyron trichophorum و 9 جمعیت از زیر گونه Agropyron Intermedium در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات تاریخ ظهور سنبله، ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، طول ، ، عملکرد علوفه خشک، عملکرد بذر، وزن هزار دانه، و فاکتورهای درصد جوانهزنی ، سرعت جوانهزنی، طول گیاهچه، و شاخص بنیه بذر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد، که تفاوت بین میانگین دو گونه از نظر کلیه صفات بجز شاخصهای نسبت طول ریشه چه به طول ساقه چه و بنیه بذر معنی دار بودند .وراثت پذیری عمومی ( h2b )کلیه صفات به نسبت بالا بودواز 0.44 تا 0.96 متغیربود . میانگین کل Ag.intermedium از لحاظ کلیه صفات از میانگین Ag.trichophorum بیشتر بود. در تجزیه به مؤلفه های اصلی مقادیر ویژه حاصل از مؤلفه های 1 تا 3 از یک بیشتر بودند و در مجموع 87 درصد از کل واریانس متغیرها را توجیه نمودند. مقادیر نسبی ضرایب بردارهای ویژه در مؤلفه اول نشان داد که صفات ارتفاع بوته، عملکرد علوفه، تعداد ساقه، طول سنبله و عملکرد بذر اهمیت بیشتری داشتند. در مؤلفه دوم، صفات مرتبط با پارامترهای جوانه زنی بذر و در مولفه سوم صفات فنولوژیکی (تاریخ سنبله دهی و تاریخ گرده افشانی) دارای ضرایب بردارهای ویژه بیشتری بودند. با توجه به نتایج بدست آمده مؤلفه های اول و دوم وسوم به ترتیب مولفه های عملکرد، جوانه زنی بذر و فنولوژی نامگذاری شدند. در تجزیه کلاستر 19 جمعیت در 2 گروه متفاوت قرار گرفتند که بجز دوجمعیت بقیه جمعیتهای دو زیر گونه بخوبی از یکدیگر متمایز شدند و تطابق خوبی بین تجزیه کلاستر و تجزیه به مولفه های اصلی وجود داشت .