سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خدابخش جنگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
علی اشرف جعفری – دانشیارموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشود
پروین صالحی – استادیارموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشود

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد، صفات مورفولوژیکی و خصوصیات جوانه زنی بذر در جمعیت هایی از دو گونه Bromus tomentellus و Bromus inermis تعداد 18 جمعیت در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرف تند . صفات تاریخ ظهور خوشه، ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، طول خوشه، ، عملکرد علوفه خشک، عملکرد بذر ، و فاکتورهای درصد جوانهزنی ، سرعت جوانهزنی، طول گیاهچه، و شاخص بنیه بذر اندازه گیری شد. میانگین کل B.tomentellus از لحاظ صفات درصد جوانهزنی ، سرعت جوانهزنی، طول گیاهچه، شاخص بنیه بذر از میانگین B.inermis بیشتر بود. در مقابل، از لحاظ عملکرد بذر، علوفه و صفات فنولوژیکی و مورفولوژیکی میانگین B.inermis بیشتر بود . و راثت پذیری عمومی h2b کلیه صفات به نسبت بالا بود و از 42 % تا 99 % متغییر بود . در تجزیه کلاستر 18 جمعیت در 2 گروه متفاوت قرار گرفتند که بجز یک جمعیت بقیه جمعیتهای دو گونه بطور کامل از یکدیگر متمایز شدند و تطابق خوبی بین تجزیه کلاستر و تجزیه به مولفه های اصلی وجود داشت