سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی شیمی پاک

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جلال حامدی قولقاسم – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد
بهزاد صادق زاده – استادیار بیوتکنولوژی و کارمند موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور (مراغه)
ناصر محبعلی پور – استادیار رشته اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف جو با استفاده از صفات مورفولوزیکی تحت تیمار فسفر در شرایط دیم، آزمایشی در سال 1390 در مؤسسه تحقیقات دیم کشور (مراغه) به صورت مزرعه ای و با طرح لاتیس مربع به اجرا درآمد. مواد آزمایش 100 لاین جو زراعی مشتمل بر مواد بانک ژن، ارقام دیم اصلاح شده و ارقام محلی بود. همچنین از صفاتی نظیر ارتفاع گیاه، طول پدانکل، طول دوره پر شدن دانه، تعداد روز تا رسیدگی، تعداد روز تا خوشه دهی اندازه گیری شد. تجزیه واریانس بر اساس طرح پایه بلوک های کامل تصادفی انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اختلاف آماری معنی داری بین ژنوتیپ ها برای صفات مورد مطالعه وجود دارد. ضمناً دامنه تغییرات تمامی صفات مورد مطالعه بسیار زیاد بود که نشانگر وجود تنوع ژنتیکی بسیار خوب مابین ژنوتیپ ها برای صفات مورد مطالعه می باشد، که از این تنوع می توان در برنامه های اصلاحی برای بهبود استفاده گیاهان از فسفر بهره برد.