سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
طیبه مصباح زاده – دانشجوی دکتری بیابانزایی

چکیده:

یکی از عوامل موثر در شکل گیری تپه های ماسه ای رژیم باد فراوانی، جهت و مقدار باد می تواند موثر باشد مقدار انرژی باد و تغییرات آن در جهات مختلف رژیم بادی اثرات زیادی روی مورفولژی ، نگهداری یا تغییر شکل رخساره های فرسایش بادی دارد دراین تحقیق سعی شده با تجزیه و تحلیل اماری باد توسط گلباد، گلماسه و گل طوفان نقش رژیم بادی در حجم و جهت انتقال و رسوبات مورد بررسی قرارگیرد. مقدار پتانسیل حمل ماسه در منطقه کاشان حدود 122/5 واحد برداری است که باتوجه به این مقادیر و طبقه بندی فرای برگر و دین 1979 منطقه مورد مطالعه ازنظر قدرت فرسایش باد در کلاس کم قرار میگیرد و دبی حمل ماسه براساس معادله لتو – لتو 1978 برابر 2/358 متر مکعب بر متر بر سال m3/m.year می باشد الگوی وزش باد در بهار از سمت غرب که متفاوت از فصلهای دیگر است و بیشترین درصد فراوانی بادهای بیشتر از سرعت استانه فرسایش را دارا می باشد.