سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمدعلی کیخا – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
زهرا غفاری مقدم – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
ساره رفیعی راد – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

چکیده:

در این مطالعه ابتدا به بررسی شبکه های آبیاری در سیستان و بررسی روش توزیع آب بین شبکه های آبیاری و همچنین توزیع آب بین زارعین پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش برنامهریزی خطی عدد صحیح یک الگو برای توزیع آب بین شبکه های آبیاری ارائه شدهاست.این مدل تعداد کانالهایی که آب رابین خروجیهاتوزیع میکنندوهمچنین تفاوت بین زمان هدف وزمان برنامهریزی شده توسط مدل را حداقل میکند. ننایج حاصل از این مطالعه ارائه الگویی برای توزیع آب بین شبکه های آبیاری بر اساس مدت زمانی که به آب نیاز دارند و زمان مورد تقاضا برای دریافت آب میباشد. از این مدل میتوان برای تصمیمگیری در طرحهای آبیاری استفاده کرد.