سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهریور روستایی – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
رحیم غلامحسینی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

چکیده:

عدالت فضایی از مباحثی است که در سال های اخیر در میان جغرافیدانان و برنامه ریزان اهمیت ویژه ای یافتهاست. از آنجا که تسهیلات شهری ساختاردهنده ی شکل و ماهیت کالبدی، اجتماعی و فضایی شهر می باشد، بیعدالتی در نحوه ی توزیع آن تأثیر جبران ناپذیری بر ساختار و ماهیت شهر گذاشته است . بنابراین مهمترین هدفبرنامه ریزان و مدیران شهری در این زمینه تلاش برای دستیابی به فرصت های برابر در دسترسی گروه هایمختلف جامعه شهری به خدمات شهری و از بین بردن تضاد در تأمین فرصت های آموزشی، بهداشتی و درمجموع خدمات شهری است. از همین رو مقاله حاضر با هدف بررسی توزیع خدمات شهری با رویکرد عدالتفضایی صورت گرفته است. و رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. بر همین اساس یافته هانشان می دهد، امروزه مشکلات ناشی از توزیع نامناسب خدمات شهری از قبیل تراکم، آلودگی زیست محیطی،جابجایی جمعیت و … باعث شده است که توزیع خدمات شهری یکی از مهمترین مسائل پیش روی اغلبکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه باشد. در این رابطه مدیریت و خدمات رسانی اصولی به همه شهروندان،ضمن پیاده سازی عینی مفهوم عدالت فضایی، موجب بهره مندی مناسب شهروندان از خدمات و کاهش مسائل ومشکلات شهری خواهد شد . بنابراین پیشنهاد می گردد که برای برقراری عدالت فضایی و دسترسی همهشهروندان به خدمات شهری، توزیع این خدمات با رویکرد عدالتی صورت گرفته و مکان یابی خدمات به صورتاصولی انجام شود.