سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمهدی دلبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی
نادر بیرودیان – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
واحد بردی شیخ – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل فیله کش – محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار

چکیده:

لازمه بهره برداری از منابع تجدید شونده ای چون گیاهان شناخت دقیق روابط و ضوابط حاکم بر ان است و مدیریت در عرصه های طبیعی مناطق خشک بدون شناخت دقیق پتانسیل های بالقوه و بالفعل آنها و عوامل محیطی میسر نحواهد شد توزیع جوامع گیاهی و ترکیب گونه ها با خصوصیات اکولوژیکی مرتبط است ومطالعه اکولوژیکی گیاه درجهت بهره برداری و مدیریت مناطق بیابانی ضروری است در تپه ها و اراضی ماسه ای بیابانها گیاهان ویژه ای که سازگاری بالایی با شرایط خاک داشته باشد رویش دارند و یکی از مهمترین آنها گونه Stipagrostis pennata می باشد که از جنس stipagrostis طایفه aristideae و تیره poaceae گندمیان است و فقط در اراضی ماسه ای رویش دارد دراین بررسی درمنطقه بیابانی دشت سبزوار 4 سایت مطالعاتی مورد نظر قرارگرفته شد. و عوامل اقلیمی توپوگرافی خاک، پوشش گیاهی و خصوصیات رویشی اینگونه مطالعه گردید. مهمترین عامل اکولوژیکی برای رویش و پراکنش این در ماسه زارهای بیابانی منطقه به عنوان گونه شاخص و غالب بصورت اجتماعات رویشگاهی ، سازگاری ادافیکی گونه با داشتن غلاف ماسه ای تارهای ریشه ای و گسترش سیستم ریشه بصورت شبکه گسترده افشان و طویل است.