سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنگره چالشهای کود در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید پورسعادت – لیسانس مهندسی شیمی ورئیس مرکز پژوهش،
ویدا قائدی – فوقلیسانس مهندسی شیمی ورئیس پژوهشهای فرایندی

چکیده:

کود کامل ماکرو در دسته کودهای شیمیایی و معدنی قرار می گیرد و از آنجاکه همزمان دارای سه عنصر اصلی موردنیاز خاک یعنی ازت ، فسفر و پتاسیم است در مقایسه با سایر کودهای شیمیایی و معدنی که هر کدام تنها تأمین کننده یک و یا دو عنصر مورد نیاز خاک هستند ، برتری داردوپیش بینی می شود درصورتیکه این کود به راحتی در اختیار کشاورزان قرار گیرد ، کشاورزان و مزرعه داران تمایل بیشتری نسبت به استفاده از این کود نشان دهند. علل پیگیری این پروژه: نیاز بالای کشور به تولید کود ماکرو ، بالا بودن قیمت تمام شده در کارخانجات کوچ ک و متوسط ، تولید بخش زیادی از مواد موردنیاز این کود در مجتمع رازی ، وجود واحد تولید د یآمونیم فسفات درمجتمع ک ه باصرف هزینه کم به تولیددوگانه کود ماکرو و دی آمونیم فسفات با تناژبالا تبدیل شده وتوان تولید هردوکودرا خواهد داشت، واقع بودن مجتمع پتروشیمی رازی در منطقه آزاد تجاری ودارا بودن اسکله اختصاصی در این مقاله پس ازمطالعات کتابخانه ای،بررسی بازاروبررسی های فنی انجام شده است سپس مهمتر ین چالشها ی موجود درایران وراهکارهای پیشنهادی ودر نهایت نتیج هگیری ارائه شده است. بر اساس بررسی های بازار کشورهای چین، آلمان ، فرانسه، ایتالیا و تایلند از جمله واردکنندگان و مصرف کنندگان عمده کود کامل در جهان هستند. کشورهای روسیه و بلژیک نیز از جمله تولید کنندگان و صادرکنندگان عمده این محصول در جهان به شمار می آیند. پیش بینی میشود در سال 1390 مصرف این کود در کشوربه مرز یک میلی ون تن برسد .تمامی واحدهای تولیدکننده داخلی از فرایند Blending استفاده نموده،در حالیکه درکشور ترکیه از فرایند Semi Complex استفاده می شود. با توجه به بررسی فنی تولید کود NPK در واحد DAP با استفاده از فرایندSemi Complex و در واحد جدید NPK با فرایندComplex و یا Semi Complexامکان پذیر است.