سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حاتم قنبری – هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، گروه زمین شناسی،
اسماء نیکونژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، گروه زمین شناسی،فارس،ایرا
محمدرضا صابری – دانشجوی دکترای زمین شناسی(تکتونیک)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شم

چکیده:

به منظور تحلیل فعالیت تکتونیکی طاقدیس پشت موله با استفاده از داده های مدل رقومی سرزمینی و بررسی های مورفوتکتونیکی ، شاخص پیچ و خم کوهستان ، درصد رخ دار شدن پیشانی کوهستان و نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره تعیین گردید. بر اساس نتایج به دست آمده در غالب موارد شاخص پیچ و خم و درصد رخ دار شدن پیشا نی کوهستان نشان دهنده فعالیت تکتونیکی پایین در این منطقه می باشد. فعالیت تکتونیکی بخش شمال شرقی طا قدیس بیش از بخش جنوب غربی آن است. مقادیر محاسبه شده برای نسبت های زمین ریختی دره نیز در غالب موارد نشان دهنده فعالیت پایین در این منطقه می باشد. بر اساس این نسبت ها حداقل فعالیت تکتونیکی در بخش جنوب غربی طاقدیس و حداکثر فعالیت تکتونیکی در بخش شمال شرقی آن قابل تشخیص می باشد.