سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اسماعیل صابری – گروه بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه خلقتی بناء – معاونت تحقیقات بذر و نهال- موسسه گواهی بذر ونهال
شهلا هاشمی فشارکی – معاونت تحقیقات بذر و نهال- موسسه گواهی بذر ونهال
ناصر صفایی – گروه بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بیماری های کلزا از مهمترین فاکتورهای محدود کننده صنعت تولید کلزا محسوب می گردند. که از این میان، بیماری ساقه سیاه کلزا ناشی از Phoma lingam (Tode) Desm با مرحله جنسیبا مرحله جنسی Leptosphaeria maculans به لحاظ اقتصادی حائز اهمیت می باشد این قارچ بطور معمول بذرزاد است. اگرچه آلودگی بذور نادر می باشد اما می تواند عامل مهمی در گسترش بیماری به نواحی عاری از آلودگی بوده و منجر به ایجاد اپیدمی تحت شرایط مناسب گردد. به همین دلیل استفاده از توده های بذری عاری از بیماری با استفاده از سیستم گواهی بذر برای جلوگیری از شیوع، گسترش و انتشار این بیماری ها امری ضروری است. این مطالعه در جهت بررسی تیمارهای نوری؛ نور فلورسنت، نور NUV و تاریکی در آزمون سلامت بذر در ارزیابی توده های بذری کلزا برای بیماری ساقه سیاه کلزا در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار صورت گرفته است. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاثیر تیمار نورهای مختلف در سطح یک درصد معنی دار است. مقایسه میانگین تشکیل و توسعه ساختارهای تولید مثلی (ظهور علایم بیماری در بذور آلوده) با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح یک درصد نشان داد تیمار با نور NUV به طور معنی داری متفاوت از تیمارهای مربوط به نور فلورسنت و تاریکی بوده است. در این بررسی مشخص شد که نور (نور NUV) فاکتور مهمی در بهینه سازی ردیابی و شناسایی بیماری (آزمون سلامت بذر) در توده های بذری برای بیماری ساقه سیاه کلزا می باشد.