سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی ابراهیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی زندرحیمی – دانشیار بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پوشش های حاوی اسپینل های کبالت و منگنز به علت مقاومت به اکسیداسیون وهدایت الکتریکی بالا بهترین مواد برای صفحات اتصال دهنده مورد استفاده در پیل های سوختی اکسید جامد هستند. هدف از این پژوهش مقایسه ثابت اکسیداسیون سهمیKp)فولاد فریتی ضدزنگAISI430پوشش داده شده با کبالت و منگنز به روش سمانتاسیون فشرده بود. از دو تست اکسیداسیون همدما و اکسیداسیون سیکلی برای ارزیابی ثابت اکسیداسیون سهمیKp)استفاده شد. نتایج نشان داد که نمونه های پوشش داده شده با کبالت مقاومت به اکسیداسیون بهتری نسبت به نمونه های پوشش داده شده با منگنز از خود نشان دادند. لایه پوشش کبالت در طول فرآیند اکسیداسیون همدما تبدیل به اسپینل هایMnCo2O4 وCo3O و ۴ CoFe2O4 ،CoCr2O4و پوشش منگنز تبدیل به اسپینل هایMnFe2O و ۴ Mn3O4شد. مقدارKpبدست آمده برای نمونه های پوشش داده شده با کبالت کمتر ازKpنمونه های پوشش داده شده با منگنز در هر دو تست بود که این نشان می دهد که اسپینل های کبالت مقاومت به اکسیداسیون بهتری نسبت به اسپینل های منگنز دارند