سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاوس بابائی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
حسن لطفی طلب – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
ضیاءالدین سعیدی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علیرضا حق ویردی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

مقام معظم رهبری در سال های اخیر در سخنان خود بارها بر مسأله اقتصاد و جهاد اقتصادی که دشمنان در راستای مقابله با پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته اند، تاکید کرده و راهکارهای مقابله با آن را نیز بارها گوشزد کرده اندو حتی در نامگذاری ایشان برای سال ها نیز این موضوع را مدنظر قرار داده اند ایشان معتقدند که یکی از راه های عبور از مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی است. همچنین جریان زندگی امروزه به گونهای است که مشارکت در همه قلمروهای آن نقش عمدهای دارد و مردم به صورت فردی و گروهی، خواهان حاکمیت بر سرنوشت خویشهستند. مهمترین جنبههای مشارکت مردم، فراهم آوردن پیشزمینههای لازم برای استفاده از توانایی بالقوه مالی، علمی، فکری و… آنان است. بر همین مبنا پژوهش حاضر به نقش و اهمیت جایگاه مشارکت شهرندان در مدیریت شهری در راستای تحقق پذیری الگوی اقتصاد مقاومتی با روش توصیفی- تحلیلی پرداخته است، نتایج پژوهش نشان می دهد که رویکرد مردم محوری در برنامه ریزی شهری در شرایط موجود شهرهای ایران با تکیه بر پتانسیل های مشارکتی مردم در مدیریت شهری نقش مهمی در تحقق پذیری الگوی اقتصاد مقاومتی خواهد داشت