سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مرتضی نیک فطرت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
الهام موسی پور – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

تجارب ارزنده گذشتگان درطول تاریخ همیشه سرمایه اصلی دانشمندان و مبتکران درگره گشایی از مشکلات و حرکت بسوی آینده بهتر بودها ست و انتقال تجارب گذشتگان از نسلی به نسل دیگر باعث پیشرفت علمی و تقویت حس خود اتکایی می باشد اما به دلیل عدم استفاده درست از تجارب ارزشمند تاریخی درحوزه معماری و ازطرفی دیگر حضور جریانهای تاثیر گذار درمعماری معاصر مشکلات زیادی را در این زمینه و نحوه ساماندهی مصنوع شاهد هستیم از بین رفتن ارزشهای معماری بومی به صورت کالبدی موجب حذف برخی از کرکردهای آن درمعماری معاصر شده است بازیابی کارکردها یک مساله اساسی به شمار می رود و کشف پتانسیلهای نهفته درمعماری بومی می تواند باعث تسریع درحل مسائل و ابهامات عصر حاضر گردد و همچون مشعلی دریافتن راهی به سوی آینده شعله ور خواهد بودمقاله حاضر بهطور اخص سعی درشناسایی آندسته از معماران معاصر ایران زمین دارد که تاثیرات فراوانی برحال و آینده معماری معاصر ایران برجاگذاشته اند.