سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد رحیمی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
فرهاد شهبازی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

در این مقاله به مطالعه جایگزیدگی امواج اکوستیک در محیطهای بینظم پرداختهایم . به این منظور ما یک شبکه جرم و فنر در نظر میگیریم که دارای جرم ثابت باشد وثابت فنرها را برابر با یک سری عدد کاتورهای با تابع همبستگی c(l)~l-g و واریانس واحد قرار میدهیم . با استفاده از روش آمار ترازها، حالتهای جایگزیده در سیستم را مشخص میکنیم و به مطالعه تاثیر نمای همبستگی بینظمی محیط در جایگزیدگی موج در سیستم میپردازیم