سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ادریس گویلی کیلانه – دانشجویان کارشناسی ارشدمسول مکاتبات
رضا قاسمی فسایی – دانشیار بخش علوم خاک، دانشکده کشارزی، دانشگاه شیراز
محمد نظری میجی – دانشجویان کارشناسی ارشد

چکیده:

فعالیت های صنعتی و کشاورزی با رها کردن تشدیدی فلزات سنگین مشکلات جدی را برای زیست بوم پدید آورده و سلامتی بشر را به خطر می اندازد. بررسی توزیع فلز بین فاز جامد و محلول یک مسئله ی کلیدی در ارزیابی تحرک عناصر در خاک است. آزمایشی جهت بررسی جذب منفرد و رقابتی سرب با کادمیوم از محلول های حاوی هشت غلظت 2/0، 4/0، 7/0، 1/1، 6/1، 2/2، 3 و 4 میلی مولار این فلز در دو نوع خاک ریز بافت و درشت بافت انجام شد و داده های آزمایش با ایزوترم های جذب لانگ مویر ، فروندلیچ و تمکین برازش داده شد. نتایج حاصل نشان داد که برای سرب در حالت غیر رقابتی فروندلیچ دارای بیشترین ضریب تبیین و کمترین خطای استاندارد و درنتیجه بهترین همبستگی را در هردو نوع خاک نشان داد. اما جذب سرب در حالت رقابتی با کادمیوم، تمکین دارای بیشترین ضریب تبیین و کمترین خطای استاندارد و درنتیجه بهترین همبستگی را در هردو نوع خاک نشان داد. خاک ریز بافت در هر دو حالت رقابتی و غیر رقابتی مقدار سرب بیشتری را جذب نمود. سرب در حالت رقابتی اتصال محکم تری به سطح ذرات هر دو خاک داشته است.