سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی کشاورز – شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا گروه شیمی
علی کاظمی باباحیدری – شهرکرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد گروه شیمی
مریم بهشتی – شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا گروه شیمی

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی و مطالعه رفتار جذب سطحی شیمیایی گاز دو اتمی کربن مونوکسید برروی سطوح نانوتیوب کربن تک دیواره SWCNT,6,0 در فاز گازی و توسط برنامه گوسین با استفاده از محاسبات شیمیایی کوانتمی و روش تئوری تابع چگالی DFT بررسی شد دراین ساختار نانوتیوب مذکور که هگزاگونال است به وسیله برنامه Nanotube Modeler به سطح نانوتیوب هم از سمت کربن هم از سمت اکسیژن در سه حالت TOP,Bridge,Centreو دو شکل عمودی و افقی نزدیک شد بعد که انرژیهای جذب به وسیله روش G Basis set B3LYP-6 , 3-21G** برای نانوتیوپ و گاز و نانوتیوپ – گاز در فواصل مختلف برای به دست اوردن بهینه ترین حالت محاسبه شد.