سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ازاده ارمی اول – کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتح
مرجان اسماعیل زاده – کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتح

چکیده:

در این مطالعه کربن ساخته شده از پوست پسته به عنوان جاذب به منظور جذب یونهای محلول روی مورد آزمایش قرار گرفت .برای این منظور اثرات pHمحلول و غلظت اولیه روی در محلول و زمان تماس بر میزان جذب این فلز بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان می داد که میزان جذب روی به میزان قابل توجهی به pH نهایی محلول بستگی دارد و بیشترین میزان جذب زمانی حاصل می شود که pH نهایی در محدوده 6 قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که جذب یون محلول روی توسط جاذب مورد استفاده در این پژوهش، از مدل ایزوترم لانگمایر وفروندلیچ به خوبی تبعیت می کند. زمان تماس برای انجام فرایند جذب توسط پوست پسته 3 ساعت می باشد و میزان جذب فلز روی در غلظت های پایین (PPM6) بیشترین راندمان رابا پوست پسته داشته است. در نهایت نتایج پیشنهاد می کند که پوست پسته با راندمان98/6 درصد به طور قابل ملاحظه ای در حذف فلز سنگین روی از محلولهای آبی موثر است