سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاور پاداشی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های دریایی، دانشکده فنی مهندسی دانش
مجتبی تجزیه چی – استادیار، گروه عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

در این مقاله به بررسی مدل تحلیل ی ماسل و برینکمن [ 1] برای محاسبه جریان ناشی از امواج روی موج شکن مستغرق پرداخته شده است این بررسی با توجه به تأثیر جریان ناشی از امواج بر روی مورفولوژی ساحل، تغییرات خط ساحلی و فرسایش آن صورت گرفت. مدل تحلیلی مذکور مورد بازنگری و با استفاده از داده های آزمایشگاهی ارائه شده توسط گورلای [ 2] صحت سنجی شده است. مدل تحلیلی مورد استفاده برای تپه های دریایی با شی ب های رو به دریای 1:30 تا 1:80 ارائه شده و در این تحقیق کاربرد مدل مذکور برای مو ج شکن های مستغرق با شیب وجه رو به دریای تندتر ( 1:1 ) مورد بررسی قرار م ی گیرد. بدست آوردن جریان عبوری با توجه به اینکه شکست در روی وجه شیبدار رو به دریای موج شکن یا بر روی تاج موج شکن حادث می شود صورت گرفت .. همچنین روشهایی برای محاسبه ارتفاع شکست موج با توجه به پارامت ر شکست در روی تاج موج شکن ارائه شده است. ارزیابی ها نشان داد این مدل برای شیبهای تند نیز مناسب است.