سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدجواد موسوی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
کامبیز مشایخی – دانشیار گروه علوم باغبانی
خدایار همتی – استادیار گروه علوم باغبانی
بهنام کامکار – استادیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

جنینی زایی رویشی گیاهی فرآیندی است که در آن سلول های بدنی تغییر می یابند. غالبا برای جینی زایی رویشی در گیاهان دو مرحله مختلف دنبال می شود که مرحله اول آن فاز القا می باشد. در این مرحله سلول های موجود در محیط کشت ابتدا پتانسیل جنین زایی را به دست آورده و شروع به تقسیم شدن می کنند. سپس در مرحله ظهور جنین ها(رئالیزاسیون), جنین های رویشی ظاهر می شوند(مشایخی,1386). ای پدیده به مقدار زیادی تابع شرایط محیط کشت از نقطه نظر غذایی, هورمونی و یا حرارتی می باشد(مشایخی,2001). بر همین هدف از این تحقیق استفاده از هورمون های اکسین و سیتوکنین در القای جنین رویشی در اندام های مختلف توت فرنگی می باشد.