سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران
علی عبادی – دانشیار دانشگاه تهران
منصور امیدی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

تولید جنین های سوماتیکی با استفاده از اندام های رویشی به علت فراهم بودن ریز نمونه در طول سال بسار حائز اهمیت می باشد. دراین آزمایش از دو رقم بیدانه قرمز و فیلم سیدلس ریز نمونه های برگی گرفته شد. ریزنمونه ها برای تولید کالوس در محیط کشت MS حاوی دو هورمون 2,4D /BAP و کازئین هیدرولیزات کشت شدند. از دو هورمون IAA و BAP برای تولید جنین های سوماتیکی استفاده گردید. محیط کشت MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر IAA و 5 میلی گرم در لیتر BAP بیشترین تولید جنین را داشتند. رقم فیلم سیدلس نیز در تولید جنین های سوماتیکی نسبت به رقم بیدانه قرمز بهتر عمل کرد.