سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید اسماعیلی نژاد – دانشجوی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
حمیدرضا قائدشرف – دانشجوی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

ظرفیت رو به رشد فناوری اطلاعات برای جمع آوری ذخیره و انتقال حجم زیاد اطلاعات سبب شده افرادمتعددی به اطلاعات شخصی در پرونده الکترونیک سلامت دسترسی پیدا کنندکه باعث نگرانی بیماران در مورد دسترسی این افراد به اطلاعات شخصی آنها شده است امنیت اطلاعات یک عامل حیاتی برای تحقق و پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت است که شامل محرمانگی اطلاعات دسترس پذیری موثق سازی و … می باشد نقص درایمنی سیستم پرونده الکترونیک سلامت منجر به افشای تعداد زیادی اطلاعات خصوصی اشخاص می شود که می توان با بررسی تدوین و برقراری الزامات ایمنی اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت موجب افزایش امنیت اطلاعات و کاهشنگرانی بیماران در مورد اطلاعات شخصی خود شود دراین پژوهش به بررسی وضعیت سلامت الکترونیک درایران و همچنین امنیت اطلاعات در پرونده الکترونیک سلامت و چالشهای پیشر و ی آنها پرداخته شده و تلاش شده با استفاده از تحلیل SWOT و استراتژی های ارایه شده گامی مهم برای تحقق پرونده الکترونیک سلامت برداشته شود.