سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

پروین غفاری – کارشناس ارزشیابی آموزش و مسئول دان شآموختگان

چکیده:

هر سازمانی دارای رسالت و اهداف مشخصی در جهت توسعه اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی است . چگونگی عملکرد کارگزاران این سازمان ها، به ویژه دانشگاههای علوم پزشکی یکی از پدیده های اثر گذار درزندگی و سلامت اقشار مختلف مردم از یک سو و رضایت مندی آنها از ارائه خدمات موثر از سوی دیگر است . یکی از معرف های مهم برای حرکت و پویائی در یک سازمان سالم وجود جو سازمانی مطلوب و حسن اعتماد واحد های پائین دستی به رد ه های تصمی م گیر است و وجود یک جو س ازمانی مطلوب در سازمان می تواند به کارکنان کمک نماید تا با خلاقیت خود در تصمیمات سازم انی دخالت کنند و فارغ از دستور ها و قوانین تکراری و منظم به بروز خلاقیت ها یشان بپردازند. هر سازمانی می تواند جو سازمانی خاصی را دارا باشد که اگر همساز با اهداف و نقش و انتظارات کارکنان و مخاطبان خود نباشد می تواند مشکل ساز و باعث عدم بهره و ری سازمانی شود . لذا با توجه به موارد فوق و اهمیت جو سازمانی مناسب در سازمان و وجود کارکنان خلاق در پیشبرد موثر اهداف سازمان در این پژوهش بر آن شدیم تا جو سازمانی واحدهای آموزشی دانشگا ه علوم پزشکی سمنان را مورد مطالعه قرار دهیم تا مدیران دانشگاه با شناخت بیشتر از جو سازمانی موجود ، تا حد امکان به اصلاح جو سازمانی و یا تقویتآن بپردازند و با امنیت و پشتیبانی و تشویق کارکنان مستعد و خلاق محیطی باز و آزاد (جو سازمانی مناسب ) برای رشد و شک وفائی و خلاقیت کارکنان فراهم سازند.