سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدظفرالله کلانتری – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد علی عسگریان –

چکیده:

آوادرخش تکحبابی متحرّک، در پی تلاشها در جهت یافتن سیالهایی غیر از آب برای مشاهده آوادرخش تک حبابی، کشف شده است. ویژگی اصلی این سیلات بالاتر بودن چسبندگی آنها در مقایسه با آب است. در این مقاله تلاش شده است تا با معرّفی نیروهای وارد بر حباب آوادرخشنده و به دست آوردن معادلۀ حرکت حاکم بر آن، حرکت حباب را شبیه سازی کرده و ویژگیهای مربوط به حرکت انتقالی آن را به دست آوریم. با جفت کردن این معادله حرکت با معادلۀ رایلی-پلست و معادلۀ مربوط به تغییرات دما و حل آنها از روش رانگ-کوتا، شبیه سازی حباب انجام میشود. اصلی ترین ویژگی این حباب ها، حرکت دایروی یا بیضوی آنها در مرکز بالونی است که حباب آوادرخشنده در آن ایجاد شده است. یکی از نتایج اصلی به دست آمده در این شبیه سازی، افزایش دمای بیشینۀ حباب (در لحظۀ رمبش) با کاهش فاصلۀ آن نسبت به مرکز بالون است. با توجه به رابطۀ مستقیم بین گسیل نور و این کمیت، همین نتیجه برای شدت نور گسیل شده نیز، قابل پیش بینی است. به عبارت دیگر به دست آورده ایم که شدت نور گسیل شده از حباب دارای نوساناتی است و بر این اساس معیاری برای آزمایش بر روی آوادرخش تک حبابی متحرّک ارائه کرده ایم.