سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی سلیمانی – کارشناس ارشد طراحی شهری

چکیده:

پس از انقلاب صنعتی،بحران مکان از بارزترین مشکلات شهرسازی معاصر است.در سده بیستم، به سبب تغییر در ایدئولوژی(مدرنیزم)،در خلق محیط انسان ساخت به کمیت ، بیشتر از کیفیت فضا ها و نحوه ارتباط آنها اهمیت داده است.با کمی نگری به فضا ها و ارتباطات فضایی،احساس پیوستگی با فضا و تعلق به فضا کمرنگ شده و شاهد شهری فاقد هویت و در نهایت فاقد مکان هستیم.با توسعه جوامع انسانی، توجه معماران، طراحان و برنامه ریزان به کیفیت فضاها و محیط های ساخته شده افزایش یافته و نقش طراحی به عنوان ابزاری برای شکل دادن به محیط زندگی و پاسخ گویی به توقعات و نیاز های انسان اهمیت بیشترییافته است. در ارتقای کیفیت فضاها و دست یابی به حس تعلق و پاسخگویی به نیازها و توقعات و در نهایت حس مکان؛فرضی را مطرح نمودیم که طبق آن در مسیر تبدیل فضا به مکان ،طبق نظریه اتمسفر،اتمسفری ایجاد خواهد شد که عوامل ایجاد این اتمسفر دربرگیرنده مولفه های تاثیر ، ارتباطات حسی و معنایی و حس تعلق و پیوستگی است و هدف ما دریافتن میزان اثر هریک از موارد فوق بر ایجاد حس اتمسفر و در نهایت حس مکان است. روش تحقیق بصورت کاملا میدانی و ترکیبی(کمی و کیفی) میباشد و همراه با مصاحبه حضوری و تکمیلاستفاده SPSS پرسشنامه در بازار روز شهر فریدونکنار بعنوان نمونه موردی بوده است و در تحلیل از نرم افزار شده است.