سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعیده نجفی – دانشکده میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن مسئول مکاتبات
فرزاد محمدی ابل – دانشکده میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
نرجس بحری – دانشکده میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

هدف از این تحقیق شناسایی لاکتوباسیلوس های جدا شده از خاک های آغشته به پساب ماست بندی های محلی است که زیستگاه طبیعی آنها (محصولات لبنیاتی) تغییر نموده و در زیستگاه غیر اختصاصی )خاک( به سر می برند. 10 نمونه ازخاک های آغشته به پساب ماست بندی های محلی از کوه های مناطق دو هزار و سه هزار (شمال ایران) جمع آوری شد و به آزمایشگاه منتقل گردید. نمونه ها رقت سازی شده و به پلیت های حاوی محیط MRS و M17 منتقل شدند، کلنی های LAB با مشاهدات ماکروسکوپی و میکروسکوپی و تست های افتراقی مشخص گردیدند. همچنین پتانسیل پروبیوتیکی آنها توسط تست های (تحمل اسید ، تحمل نمک صفراوی و آنتی بیوگرام) مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت برای تایید بیشتر تست مولکولی 16srDNA انجام شد. در این تحقیق باکتری های:lactobacillus coryniformis, lacto bacillus guizhouensis, lactobacillus coryniformis subspecies torokoent, بر اساس آنالیز16rsDNA شناسایی و جدا شدند. در پایان تحقیق مشخص شد که لاکتوباسیلوس ها به جز زیستگاه طبیعی خود قادر به زیستن در زیستگاه غیر اختصاصی نیز می باشند. از این رو می توان فرض نمود که تبادلات ژنتیکی زیادی بین باکتری های خاک و جدا شده هاصورت گرفته باشد. که این تغییر زیستگاه موجب افزایش پتانسیل پروبیوتیکی آنها شده است. پس در همزیستی خاک با این باکتری ها و با توجه به همزیستی خاک با گیاه خاک می تواند در شکل گیری گیاهان پروبیوتیک نقش داشته باشد.