سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه بوعلیسینا، استادیاران گروه
حسین بانژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه بوعلیسینا، استادیاران گروه
حمید زارع ابیانه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه بوعلیسینا، استادیاران گروه

چکیده:

خشکسالی یک پدیده اقلیمی برگشتپذیر و بعنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر از اقالیم خشک و نیمهخشک در اثر کمبود بارندگی در یک دوره زمانی بوقوع پیوسته و بخشهای وسیعی را تحت تاثیر قرار میدهد. در این تحقیق ارزیابی خشکسالی هیدرولوژیکی و تأثیر این پدیده، برمیزان آبدهی چهار رودخانه شامل قرهسو، مزلقان، حاجیعرب و شور واقع در شهرستان ساوه طی دوره آماری ۱۳۵۴ تا ۱۳۸۴ مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی خشکسالی توسط شاخص توزیع استاندارد انجام شد. بررسیها نشان دادکه میزان دبی و متعاقب آن میزان تخلیه سالیانه آب در حوزههای آبریز رودخانههای شور و قرهسو در دهه ۸۰ کمتر از حوزههای آبریزمزلقان و حاجیعرب میباشد. رودخانههای قرهسو، مزلقان، شور و حاجیعرب بهترتیب ۶۴/۵ ، ۷۴/۳ ، ۹۳/۶ و ۷۷/۶ درصد از سال های آماری را در کلاس نزدیک نرمال قرار داشتند. همچنین کمترین درصد خشکسالی در مقیاس فصلی مربوط به رودخانهی شور میباشد بهطوری که در فصول بهار، پائیز و زمستان هیچ نوع خشکسالی را تجربه نکرده است.