سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه عابدینی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه علوم باغبانی
کاظم ارزانی – دانشیار
حسن خوش قلب – استادیار گروه علوم باغبانی
سعید پیری – استادیار گروه علوم باغبانی

چکیده:

پژوهش حاضر بهمنظور بررسی میزان سازگاری ارقام ‘KS14’و‘KS10’ و‘KS9’ گلابی اسیایی Pyrus serotina Rehd. با شرایط آب وهوایی تهران انجام شد. بدین منظور از درختان بالغ گلابی اسیایی موجود در باغ تحقیقاتی و کلکسیون ارقام گلابی اسیایی گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس استفاده شد. صفات اندازه گیری شده شامل سطح مقطع تنه، رشد شاخه، در طول فصل جاری حجم تاج، قطر میوه، حجم میوه، اسیدیته ، وزن خشک ، سفتی میوه و همچنین میزان مواد جامد محلول میوه بودند. نتایج حاصل از اندازه گیری های انجام شده نشان داد اگرچه رقم KS9 از رشد رویشی بالاتری درمقایسه با ارقام مورد مطالعه برخوردار بود ولی از نظر برخی صفات نظیر اندازه میوه، سفتی، میزان مواد جامد محلول نیز از ارقام KS14,KS10 برتری نشان داد.