سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابوالفضل علی رضالو – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران
رضا امیدبیگی – استاد گروه باغبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران
کاظم علی رضالو – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع غذایی دانشگاه تبریز

چکیده:

کرچک (Ricinus communis L.) یکی از مهمترین گیاهان دارویی مورد استفاده در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی بیشتر کشورهای توسعه یافته است. روغن بدست آمده از بذرهای این گیاه از با ارزشترین مواد مسهل و ملین در پزشکی است. به منظور اهمیت روغن کرچک در صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی، تحقیقی به منظور بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن کرچک حاصل از گیاهان کاشته شده در منطقه زردبند تهران انجام گرفت. پس از برداشت بذرها در زمان رسیدن، استخراج روغن توسط دستگاه سوکسله و حلال هگزان صورت گرفته و پس از جداسازی روغن توسط دستگاه روتاری میزان درصد استخراج روغن(41درصد) و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن کرچک شامل میزان رطوبت (1/15 درصد)، ضریب شکست(1/405)، عدد صابونی (mgKOH/g Oil 169/52)، (80/89gI2/100g Oil)، عدد پراکسید (0/54meqO2/Kg Oil)، عدد اسیدی (0/56meqO2/Kg Oil) اندازه گیری شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که روغن بدست آمده از گیاهان کاشته شده در منطقه زردبند تهران، از کیفیت نسبتاً خوبی برخودار است.