سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رحیم شیدفر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی خوی
عبدالله حسن زاده قورت پنبه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آ.غربی
محسن رشدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوی

چکیده:

با توجه به نقش روغن کرچک در صنایع مختلف و همچنین به دلیل سازگاری وسیع این گیاه با عوامل محیطی، می تواند در تامین دانه های روغنی صنایع مختلف کشور بسیار مهم باشد و می توان آن را در منطقه آذربایجان در سطح وسیع کشت کرد. این آزمایش به منظور بررسی اثر ژنوتیپ های مختلف ( 12 ژنوتیپ) بر عملکرد و اجزای عملکرد کرچک در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 86-1387 انجام گرفت. صفات مورد مطالعه شامل درصد گل های نر و ماده، طول خوشه اصلی، ارتفاع خوشه اصلی از سطح زمین، تعداد میانگره، مومی بودن، تعداد دانه در کل بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و روغن بودند. نتایج حاصله نشان داد که ژنوتیپ های مختلف تفاوت معنی داری در کلیه صفات مورد مطالعه داشتند. بیشترین عملکرد دانه (2/1 تن در هکتار) و روغن کرچک (1/1 تن در هکتار) و در ژنوتیپ 7-80 مشاهده گردید و کمترین عملکرد دانه (0/36 تن در هکتار) و روغن (0/15 تن در هکتار) مربوط به ژنوتیپ 1-11-80 بود.