سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابوالمحسن حاجی امیری – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
حمیدرضا مومنی – کارشناس باغبانی
عیسی ارجی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:

این ازمایش به منظور بررس خصوصیات میوه دو رقم تجارتی زیتون زردزیتون و روغنی رودبار و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در باغات سهمنطقه دالاهو، هیروی و گیلانغرب از مناطق توسعه کشت زیتونه در استان کرمانشاه در سال 1386 انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که رقم زرد زیتون شهرستان گیلانغرب بیشترین وزن میوه و گوشت را در بین ارقام و مناطق مختلف دارا بود. بیشترین وزن میوه و گوشت مربوط به رقم زرد زیتون روستای ویژنان شهرستان گیلانغرب به ترتیب 4/19 و 3/3 گرم و کمترین آن به ترتیب با 2/66 و 1/91 گرم را رقم زرد زیتون منطقه دالاهو دارا بود. رقم روغنی رودبار منطقه هیروی بیشترین درصد روغن را در بین ارقام و مناطق مختلف دارا بود. بیشترین درصد روغن در ماده تر مربوط به رقم روغنی رودبار منطقه هیروی با 19/03 درصد و کمترین درصد ان را رقم زرد زیتون منطقه هیروی با 9/63 درصد دارا بود.