سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدمصطفی صادقی – عضو هیئت علمی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

به منظور تعیین بهترین رقم و تاریخ کاشت در گیلان آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی کتشال لاهیجان انجام گردید. در این آزمایش ارقام زان، سحر و هیل به عنوان فاکتور اصلی و تاریخ های کاش 10، 1، 20 و 30 اردیبهشت به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که بین ارقام، رقم سحر بیشترین عملکرد دانه، پروتئین، ارتفاع بوته، تعداد گره در ساقه اصلی، طول غلاف در ساقه اصلی و تعدادغلاف در ساقه اصلی و فرعی را به خود اختصاص داده و از این نظر اختلاف معنی داری را با سایر ارقام نشان داد در حالیکه از نظر در صد روغن کمترین مقداررا بین سایر ارقام دارا بود. بین تاریخهای کاشت برای کلیه صفات اختلاف معنی داری مشاهده گردید. برای صفت عملکرد دانه و در صد روغن تاریخ کاشت اول اردیبهشت بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد. در بررسی اثر متقابل رقم*تاریخ کاشت برای صفت عملکرد دانه، رقم سحر با تاریخ کاشت اول اردیبهشت و برای صفت در صد روغن، رقم زان با تاریخ کاشت دهم اردیبهشت بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند.