سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا یزدانی چمزینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن- گرایش فنی اقتصادی، بخش معدن دانشگاه
سیدمحمد هاشمی ریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن- گرایش فنی اقتصادی، بخش معدن دانشگاه
محمدحسین بصیری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
کاظم اورعی – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه استرلینگ

چکیده:

مدیران همیشه به دنبال سیستم هایی با حداقل خطرات هستند. زیرا این خطرات اثرات نامطلوبی روی عملکرد سیستم خواهد گذاشت. بزرگترین و مهمترین خطرات موجود در معادن زیرزمینی در ارتباط با مسائل ایمنی، بهداشت و محیط زیست است، زیرا بروز کوچکترین مشکلی در هر یک از این حوزه ها می تواند تعطیلی معدن را به همراه داشته باشد. حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات(FMEA)، یکی از پرکاربردترین ابزار شناسایی عامل شکست، بمنظور انداز گیری قابلیت اعتماد و بهبود یک فرایند یا محصول است. در این روش از عدد اولویت ریسک(RPN) که حاصل مقادیر شدت، احتمال وقوع و قابلیت کشف است، استفاده می شود. با توجه به وجود عدم قطعیت در تصمیم گیری، تئوری فازی قادر به مدل کردن این عدم قطعیت می باشد. ترکیب روش FMEA با تئوری فازی ابزاری را فراهم می کند که نسبت به روش قدیمی FMEA ، با در نظر گرفتن مفاهیم مبهم و اطلاعات ناکافی، بهتر عمل می کند. در این تحقیق با استفاده از روش Fuzzy FMEA و براساس معیارهای HSE ، خطرات معدن زغالسنگ شماره 1 طبس مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که خطرناکترین پارامتر در این معدن "پدیده انفجار ناگهانی سنگ" می باشد.