سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن بیدادی – گروه حالت جامد و الکترونیک، دانشکدة فیزیک دانشگاه تبریز
پیمان امیری – گروه حالت جامد و الکترونیک، دانشکدة فیزیک دانشگاه تبریز
حسین نوروزی زاده – گروه حالت جامد و الکترونیک، دانشکدة فیزیک دانشگاه تبریز

چکیده:

در این کار تجربی رسانندگی الکتریکی، ضریب هال و تحرک پذیری حامل های بار در تک بلورهای لایه ای Bi2Te3 در محدوده دمایی 130-350 درجه ی کلوین مورد بررسی قرار گرفت . نمودار تغییرات ضریب هال بر حسب دما نشان می دهد که این بلور در بازه وسیعی از دما دارای رسانش غیر ذاتی می باشد . نتایج تجربــی حاصله در مورد تحـرک پذیری نشان می دهد که تنها پراکندگی فونونی در محدوده دمایی غیر ذاتی رخ می دهد و وابستگی دمایی تحرک پذیری به صورت T -1.57 میباشد . مقدار تحرک پذیری برای حامل های بار در دمای اتاق برابر276 (cm 2 V -1 sec -1برآورد گردید.