سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا بیات – گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران
مصطفی عرب – گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران
مرتضی خوشخوی – بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

خفتگی در بذر زنبق با تیمارهای خراش دهی و کاربرد مواد شیمیایی بررسی شد. خراش دهی با کاغذ سنباده به مدت 5 دقیقه با دقت و مواظبت از رویان و غوطه وری در سولفوریک اسید 98% به مدت 30 دقیقه انجام شد، سپس بذرهای خراش داده شده و بدون خراش پس از گندزدایی به محیط کشت MS ( موراشیگی و اسکوگ 1962) حاوی (0، 1/44،2/89و 4/33 میکروک.ل در لیتر) جیبرلیک اسید(GA3) انتقال داده شده و در محیط با نور 50 میکرومول بر متر مربع بر ثانیه اتاقک رشد در دمای 25+-2درجه سانتیگراد نگهداری شدند. نتایج نشان داد که خفتگی با خراش دهی مکانیکی پس از گذشت چهارهفته شکسته شد, و بهترین سطح تنظیم کننده رشد 1/44 میکرومول بر لیتر بود. بذرهای بدون خراش دهی و خراش دهی شیمیایی تندش بسیاری پایینی داشتند( به ترتیب 5 و 36%) در حالی که بذرهای خراش داده شده در تیمار 1پ44 میکرومول GA3 تا 70% تندیدند.