سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید فارابی خانقاهی – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شهریار شرفی – دانشیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر ک
مرتضی ناطقیان – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
سجاد امیری نژاد – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

چکیده:

در این تحقیق آلیاژهایFe65Co35)100-xCrx(x=0.2بهروش آلیاژسازی مکانیکی و با هدف بررسی خواص ریزساختاری تهیه گردید. بدین منظور پودرهای اولیه آهن، کبالت و کروم در یک آسیاب گلولهای سیارهای با سرعت 300 دور بر دقیقه، نسبت وزنی گلوله به پودر 20:1 و در زمانهای 1 و15 و32 60 و 90 ساعت تحت عملیات آسیاکاری قرار گرفت. هدف از این تحقیق مطالعه اثر کروم بر خواص ریزساختاری آلیاژFe-35%Co است. مورفولوژی و توزیع عنصری نمونههای پودری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) مورد بررسی قرار گرفت. خواص ساختاری ذرات پودری مانند اندازه کریستالی، کرنش شبکه و پارامتر شبکه، در زمانهای مختلف با استفاده از الگوهای پراش اشعه ایکسXRD)مطالعه گردید. شکلگیری آلیاژهای موردنظر با جاگیریCo ویاCrدر ساختار بلوریFe اتفاق می-افتد. برای هر دو ترکیب بعد از 90 ساعت آسیاکاری، بهترتیب محلولهای جامدFe(Co,Cr) و FeCo بهدست آمده است. طبق نتایج، با افزایش زمان آسیاکاری اندازه کریستالی از 134 نانومتر به حدود 20 نانومتر کاهش و کرنش درونی شبکه افزایش مییابد. ولی تغییرات پارامتر شبکه متفاوت میباشد