سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی رستم نژادی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان- مرکز تحقیقات الکتروسرام، دانشگاه
هادی سلامتی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
پرویز کاملی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق نانوذراتLa0.67Sr0.33MnO3(LSMO) به روش سل-ژل ساخته شده خواص ساختاری آن توسط آنالیزهای پراش پرتو XRD، X ،و میکروسکوپ الکترونی روبشی، SEM ، مورد مطلعه قرار گرفته است. با اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی AC برحسب دما، فرکانس و میدانهای مغناطیسی مختلف، خواص مغناطیسی آن مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج حاصل از این اندازه گیریها نشان می دهد که نانوذرات LSMO در دمای اتاق دارای مشخصه سوپرپارامغناطیسی است. خواص الکتریکی نیز با اندازه گیری مقاومت الکتریکی بر حسب دما و میدانهای مغناطیسی مختلف بررسی شد. در این بررسی مغناطومقاومتهای بین ۶ تا ۳۸ درصد در در دمای اتاق و دمای ۷۰K بدست آمد.