سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی صباغیان – دانشجوی کارشناسی، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – دانشیار متالورژی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی اسمعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا اکرمی فرد – دانشجوی کارشناسی، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق ریزساختار، سختی و رفتار سایشی کامپوزیت سطحیCu-TiC بررسی شده است. بدین منظور، کامپوزیت پایه مس با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی، با بهکارگیری ورق مسی با خلوص 99/9درصد و ذرات تقویت کنندهTiCبا اندازه25μmایجاد شد. سطح ورق به صورت مشبک با ایجاد سوراخهایی به قطر و ارتفاع2mmطراحی و پودر تقویتکننده به درون این شبکه تزریق و فرایند اصطکاکی اغتشاشی با ابزار فولادی بوهلر، با سرعت چرخشی1000rpmو سرعت خطی50mm/min بر سطح ورق مس انجام گرفت. به منظور بررسی خواص مکانیکی، ریزسختی سنجی به روش ویکرز و همچنین آزمایش سایش انجام شد. مشاهدات ریزساختاری نشان داد که دانهها در منطقه اغتشاشیافته، ریز و هممحور بوده و توزیع ذرات تقویتکننده یکنواخت میباشد. بیشینه سختی حاصل در منطقه اغتشاشیافته، 120 ویکرز در مقایسه با سختی 65 ویکرز مربوط به مس میباشد