سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدیه پوررضاییان – آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک، دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم
رضا صحرایی – آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک، دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم
اعظم کریمی – آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک، دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم
اول غفار متدین – آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک، دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

این مقاله تهیه لایه نازک نانو بلور کادمیم سلنید به روش لایه نشانی حمام شیمیایی از محلول محتوی کادمیم سولفات، سدیم سلنو سولفات و تری اتانول آمین بعنوان عامل کمپلکس کننده در محیط آمونیاکی گزارش می شود. خواص نوری این لایه توسط طیف سنجی UV-Vis مورد بررسی قرار گرفت. لبه ی جذب نوری این لایه نسبت به لایه های ضخیم تر به طول موجهای کوتاهتر ی جابه جا می شود که نشان دهنده ساختار نانو بلوری لایه نازک می باشد. همچنین مورفولوژی سطح لایه های نازک و ساختار نانو بلورین آن بوسیله میکروسکوپ الکترون روبشی SEM و پراش اشعه XRD ) X) مورد مطالعه قرار گرفت. لایه های تهیه شده از شفافیت و یکنواختی مناسبی بر خوردارند.